پتاحور




 برآورد طرح شماره 1


 
   هزینه اجرای طرح :
   3،924،000 تومان

  
هزینه اجرای طرح مشابه : 
   2،383،000 تومان  

  برآورد طرح شماره 2


 
   هزینه اجرای طرح :
   4،300،000 تومان

  
هزینه اجرای طرح با روکش
چوب : 

   5،800،000 تومان


 برآورد طرح شماره 3


 
   هزینه اجرای طرح :
   2،495،000 تومان
 

 
 برآورد طرح شماره 4


 
   هزینه اجرای طرح :
   947،000 تومان
Powered by PARS DATA