پتاحور
پروژه های اجرایی


در این بخش میتوانید نمونه کارهای اجرا شده توسط دفتر طراحی پتاحور یا همکاران طراح که از محصولات ما در اجرای پروژه بهره گرفته اند را مشاهده نمایید.
 
  شو روم EL LUXURY
 طراح » پویا عظیم زاده شرکت علا
 طراح » آقای عبدالحسینی  آصف
  طراح » پویا عظیم زادهنور بخش
تهران
 بهشت
  طراح » خانم مهرین فر گلشن
  طراح » پویا عظیم زاده A.S.P
 طراح : خانم ترخاصی  فیروزه
 طرح و اجرا : گروه پتاحور

 تیزاب
 طراح : خانم افشار دفتر پتاحور
 تهران  معین  
   مجری طرح : گروه پتاحور  مقصود بیک
   تهران
 


 


 


 
 


 


 


 
 


 


 


 
 


 


 


 
 


 


 


 
 


 


 


 
 
Powered by PARS DATA