پتاحور ابزار گلویی
 
  گچبری پیش ساخته از جنس پلی اورتان


   
ارتفاع : 82 میلیمتر | عرض: 80 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 87,780 تومان
 
ارتفاع : 98 میلیمتر | عرض : 92 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 100,320 تومان
 
ارتفاع : 85 میلیمتر | عرض: 95 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 104,500 تومان

ارتفاع : 133 میلیمتر | عرض : 75 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 123,310 تومان

ارتفاع : 153 میلیمتر | عرض: 162 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 163,000 تومان

ارتفاع : 109 میلیمتر | عرض: 109 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 135,850 تومان

ارتفاع : 74 میلیمتر | عرض: 71 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 79,420 تومان

ارتفاع : 55 میلیمتر | عرض: 55 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 54,340 تومان
 ارتفاع : 93 میلیمتر | عرض: 74 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 87,780 تومان

      ارتفاع : 71 میلیمتر | عرض: 122 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 108,680 تومان

 
       
 
       


Powered by PARS DATA