پتاحور   پوشش آلومینیومی


          معرفی محصول
 

       
  طرح های محصول

       
  نمونه های اجرایی
 
       

        

  طرح های محصول

 • AM511-10||||1225||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 290 * 290 میلیمتر | ابعاد قطعه : 10*10 میلیمتر | قیمت تایل : 33,000 تومان

 • AM515-10||||1227||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 290 * 290 میلیمتر | ابعاد قطعه : 10*10 میلیمتر | قیمت تایل : 33,000 تومان

 • AM516-10||||1228||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 290 * 290 میلیمتر | ابعاد قطعه : 10*10 میلیمتر | قیمت تایل : 33,000 تومان

 • AM517-10||||1229||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 290 * 290 میلیمتر | ابعاد قطعه : 10*10 میلیمتر | قیمت تایل : 33,000 تومان

 • AM518||||1230||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 290 * 290 میلیمتر | ابعاد قطعه : 10*10 میلیمتر | قیمت تایل : 33,000 تومان

 • AM523-10||||1231||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 290 * 290 میلیمتر | ابعاد قطعه : 10*10 میلیمتر | قیمت تایل : 33,000 تومان

 • AM528||||1232||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 290 * 290 میلیمتر | ابعاد قطعه : 10*10 میلیمتر | قیمت تایل : 33,000 تومان

 • AM564-10||||2213||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 290 * 290 میلیمتر | ابعاد قطعه : 10*10 میلیمتر | قیمت تایل : 33,000 تومان

 • AT601||||2214||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 290 * 290 میلیمتر | ابعاد قطعه : 10*10 میلیمتر | قیمت تایل : 24،500 تومان

 • AT704-10||||2215||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 290 * 290 میلیمتر | ابعاد قطعه : 10*10 میلیمتر | قیمت تایل : 24،500 تومان

 • AT705-10||||2216||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 290 * 290 میلیمتر | ابعاد قطعه : 10*10 میلیمتر | قیمت تایل : 24،500 تومان

 • AA101-25||||2217||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 315 * 315 میلیمتر | ابعاد قطعه : 25*25 میلیمتر | قیمت تایل : 25،000 تومان

 • AA111-25||||2218||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 315 * 315 میلیمتر | ابعاد قطعه : 25*25 میلیمتر | قیمت تایل : 25،000 تومان

 • AA113-25||||2219||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 315 * 315 میلیمتر | ابعاد قطعه : 25*25 میلیمتر | قیمت تایل : 25،000 تومان

 • AB640-25||||2220||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 315 * 315 میلیمتر | ابعاد قطعه : 25*25 میلیمتر | قیمت تایل : 33،000 تومان

 • AD001-25||||2221||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 315 * 315 میلیمتر | ابعاد قطعه : 25*25 میلیمتر | قیمت تایل : 38،500 تومان

 • AD030-25||||2222||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 315 * 315 میلیمتر | ابعاد قطعه : 25*25 میلیمتر | قیمت تایل : 38،500 تومان

 • AT127-25||||2223||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 315 * 315 میلیمتر | ابعاد قطعه : 25*25 میلیمتر | قیمت تایل : 28،000 تومان

 • AT102-25||||2224||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 315 * 315 میلیمتر | ابعاد قطعه : 25*25 میلیمتر | قیمت تایل : 28،000 تومان

 • AB524-25||||2225||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 315 * 315 میلیمتر | ابعاد قطعه : 50*50 میلیمتر | قیمت تایل : 35،000 تومان

 • AB552-25||||2226||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 315 * 315 میلیمتر | ابعاد قطعه : 50*50 میلیمتر | قیمت تایل : 35،000 تومان

 • AB552-50||||2227||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 315 * 315 میلیمتر | ابعاد قطعه : 50*50 میلیمتر | قیمت تایل : 35،000 تومان

 • AD001-50||||2228||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 315 * 315 میلیمتر | ابعاد قطعه : 50*50 میلیمتر | قیمت تایل : 35،000 تومان

 • AMZ141||||2229||||گلدن مجیک

  اندازه تایل : 290 * 220 میلیمتر | ابعاد قطعه : 63*10 میلیمتر | قیمت تایل : 34،500 تومان


جهت دریافت برآورد هزینه (پیش فاکتور الکترونیکی) از طریق تلگرام، کد و متراژ محصول مورد نظر خود را ارسال نمایید.


لینک ورود به تلگرام :

 
  استعلام موجودی / ثبت خرید از طریق تلگرام

شماره تلگرام : 4 918 919 919


اطلاع از هزینه های نصب

کد محصول
متراژ تقریبی (متر مربع)

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

آدرس ایمیل

اختیاری

آدرس

اختیاری
Powered by PARS DATA