پتاحورابزار دیواری و کرنر
 
  گچبری پیش ساخته از جنس پلی اورتان


 
    
عرض : 58 میلیمتر | ضضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 48,000 تومان
 
عرض : 40 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 33,440 تومان
 
عرض : 82 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 66,880 تومان

عرض : 133 میلیمتر | ضخامت : 75 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 60,610 تومان
 
عرض : 35 میلیمتر | ضخامت : 14 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 33,440 تومان
 
عرض : 25 میلیمتر | ضخامت : 17 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 33,440 تومان

عرض : 43 میلیمتر | ضخامت : 14 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 39,710 تومان

عرض : 40 میلیمتر | ضخامت : 19 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 33,440 تومان
عرض : 80 میلیمتر | ضخامت : 19 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 68,970 تومان

ارتفاع : 80 میلیمتر | عرض: 21 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 66,880 تومان   
طول : 245 میلیمتر | عرض: 245 میلیمتر
قیمت هر عدد: 80,250 تومان
 
طول : 250 میلیمتر | عرض : 250 میلیمتر
قیمت هر عدد: 60,190 تومان
 
اطول : 225 میلیمتر | عرض: 225 میلیمتر
قیمت هر عدد : 52,165 تومان

طول : 315 میلیمتر | عرض : 315 میلیمتر
قیمت هر عدد : 96,300 تومان
 

طول : 220 میلیمتر | عرض: 220 میلیمتر
قیمت هر عدد: 60,190 تومان
Powered by PARS DATA